Herroepingsrecht

retour-herroepingsrecht-TICKEN.jpg

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de dienst hebt gekocht. Voor producten verstrijkt de herroepingstermijn van 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, online of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (pdf), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Start de cursus binnen 14 dagen na sluiting van de overeenkomst, dan ben je alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)
(je kan dit ook digitaal doen op https://www.tet.nl/opzeggen.)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* TICKEN/TET hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Alle consumentenprijzen zijn inclusief 9% BTW en inclusief eventuele verzendkosten. Om je beter van dienst te zijn, maakt TICKEN gebruik van cookies.